Below displayed Privacy Policy is in Latvian. If you would like to receive one in English, please let us know via email. Thank you.

SIA Rock Distribution vispārējā privātuma politika

1. Personas datu apstrādes Pārzinis

1.1. Personas datu apstrādes Pārzinis ir SIA Rock Distribution, reģ.Nr. 40103206272, juridiskā
adrese: Gāles iela 27, Sigulda, LV-2150, faktiskā adrese: adrese: Gāles iela 27, Sigulda, LV-
2150, tālrunis: +371 29994864, e-pasts: info@rock-distribution.com, mājaslapa:
http://www.rock-distribution.com

2. Personas datu

Apstrādātājs:
2.1. SIA Rock Distribution, reģ.Nr. 40103206272, juridiskā adrese: Gāles iela 27, Sigulda, LV-
2150, ievērojot SIA Rock Distribution norādījumus un izmantojot tehniskus un organizatoriskus
datu aizsardzības pasākumus, apstrādās pakalpojuma ņēmēja (turpmāk tekstā – Klients 1 ), kā
arī citu personu datus tādā apmērā un kārtībā, kā to prasa un atļauj Latvijas Republikas un
Eiropas Savienības tiesību akti. Klienta datus ir tiesīgi saņemt un apstrādāt arī citi ar SIA Rock
Distribution saistītie un pilnvarotie personas datu apstrādātāji.

3. Piemērojamie tiesību akti

3.1. 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regula Nr. 2016/679 par fizisku
personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk
tekstā – Vispārīgā datu aizsardzības regula);
3.2. Personu datu apstrādes likums;
3.3. Arhīvu likums;
3.4. likums Par grāmatvedību;
3.5. Elektronisko dokumentu likums;
3.6. Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likums;
3.7. u.c.

4. Kas ir Privātuma politika?

4.1. Privātuma politika (turpmāk tekstā – Politika) sniedz informāciju par to, kā SIA Rock
Distribution vāc, apstrādā, glabā, kopīgo, dzēš un aizsargā Klienta un citu personu datus,
tādējādi nodrošinot, ka Klienta personas dati tiek apstrādāti likumīgi, godprātīgi un Klientam
pārredzamā veidā. Politika attiecināma uz Klienta personas datiem, jebkuru fiziskas personas
datu apstrādi un Klientam sniegto pakalpojumu.

4.2. Ja SIA Rock Distribution atjauninās šo politiku, visas izmaiņas tiks publicētas SIA Rock
Distribution mājaslapā http://www.rock-distribution.com, sadaļā “Privātuma politika”.

4.3. Lai sniegtu Klientam labākus un piemērotākus produktus un pakalpojumus, kā arī, lai
nodrošinātu, uzturētu, aizsargātu un uzlabotu esošus produktus un pakalpojumus, SIA Rock
Distribution apstrādā no pakalpojumu sniegšanas apkopotus datus.

5. Kādus personas datus apstrādā SIA Rock Distribution?

1 SIA Rock Distribution esošais vai topošais pakalpojumu ņēmējs.

5.1. Personas datu kategorijas, ko apstrādā SIA Rock Distribution, ir atkarīgas no Klienta
izmantotajiem produktiem un pakalpojumiem. SIA Rock Distribution ir tiesīga apstrādāt šādas
personas datu kategorijas šīs Politikas 7. punktā norādītājiem nolūkiem:

   5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods / dzimšanas datums, korespondences adrese, telefona
numurs un e-pasta adrese;
   5.1.2. bankas dati;
   5.1.3. personu apliecinošo dokumentu dati (dokumenta numurs, izdošanas datums un vieta,
utt.);
   5.1.4. komunikācijas dati – piefiksētā informācija par SIA Rock Distribution vai Klienta telefona
zvanu, e-pasts, vēstule vai cita informācija, kas saistīta ar Klienta komunikāciju ar SIA Rock
Distribution;
   5.1.5. dati, kurus Klients pats paziņo SIA Rock Distribution;
   5.1.6. videonovērošanas ieraksti un attēli.

5.2. SIA Rock Distribution apstrādā šādus datus, pakalpojumu sniegšanas realizācijas procesā,
šīs Politikas 7.punktā norādītājiem nolūkiem:

   5.2.1. telefona numurus vai citu atbildīgo personu Klienta objektu vārdus, uzvārdus un telefona
numurus (tikai ar norādīto datu subjektu piekrišanu), kurus norādījis Klients, un uz kuriem
nepieciešamības gadījumā tiek zvanīts, ja Klients nav sasniedzams;
   5.2.2. u.c. personas dati, atkarībā no Klientam sniegtā pakalpojuma veida, un par kuru apstrādi
ir iegūta datu subjekta piekrišana.

6. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes pamats?

6.1. Klienta piekrišana – Klients, kā personas datu subjekts, pats dod piekrišanu personas datu
vākšanai un apstrādei noteiktiem mērķiem. Klienta piekrišana tiešā mārketinga nolūkiem, lai
izteiktu jaunus un individuālus piedāvājumus, tiks attiecināta uz SIA Rock Distribution darbībām
pēc Vispārējas datu aizsardzības regulas stāšanas spēkā. Klienta piekrišana ir viņa brīva griba
un patstāvīgs lēmums, kas var tikt sniegts jebkurā brīdī, tādējādi atļaujot SIA Rock Distribution
apstrādāt personas datus noteiktajiem nolūkiem. Klienta piekrišana ir tam saistoša, ja tā tiek
sniegta mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas) vai rakstiski (aizpildot veidlapu
SIA Rock Distribution birojā, nosūtot elektronisko pieprasījumu pēc Klienta identifikācijas.
Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu, izmantojot norādītos
saziņas kanālus ar SIA Rock Distribution. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba dienu
laikā no pieteikuma saņemšanas. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas
pamatojas uz piekrišanu pirms atsaukuma.

6.2. Līguma noslēgšana un izpilde – lai SIA Rock Distribution varētu noslēgt un izpildīt līgumu ar
Klientu, kvalitatīvi sniedzot pakalpojumus un apkalpojot Klientu, tai jāapkopo un jāapstrādā
noteikti personas dati, kas tiek savākti pirms līguma noslēgšanas ar SIA Rock Distribution vai
jau noslēgtā līguma laikā.

6.3. SIA Rock Distribution leģitīmās intereses – ievērojot SIA Rock Distribution intereses, kuru
pamatā ir kvalitatīvu pakalpojumu un savlaicīga atbalsta sniegšana Klientam, SIA Rock
Distribution ir tiesības apstrādāt Klienta personas datus tādā apjomā, kāds tam ir objektīvi
nepieciešams un pietiekams šīs Politikas 7.1.-7.3.punktā norādītājiem nolūkiem. Par SIA Rock
Distribution leģitīmajām interesēm ir uzskatāma personas datu apstrāde, veicot tiešu
pakalpojumu sniegšanu.

6.4. Juridisko pienākumu izpilde – SIA Rock Distribution ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai
izpildītu normatīvo aktu prasības, kā arī sniegtu atbildes uz valsts un pašvaldības likumīgiem
pieprasījumiem.

6.5. Vitālu interešu aizsardzība – SIA Rock Distribution ir tiesīga apstrādāt personas datus, lai
aizsargātu Klienta vai citas fiziskas personas vitālas intereses, piem., ja apstrāde ir vajadzīga
humanitāros nolūkos, dabas stihiju un cilvēka izraisītu, it īpaši, epidēmiju un to izplatīšanās
monitoringam vai ārkārtas humanitārajās situācijās (terora akti, tehnogēnās katastrofu situācijās
un tml.).

6.6. Oficiālo pilnvaru izpilde vai sabiedrības intereses – SIA Rock Distribution ir tiesīga
apstrādāt datus, lai izpildītu uzdevumu, ko veic sabiedrības interesēs vai īstenojot SIA Rock
Distribution likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras. Šādos gadījumos pamats personas datu
apstrādei ir iekļauts normatīvajos aktos.

7. Kādiem nolūkiem SIA Rock Distribution apstrādās Klienta personas datus?

7.1. SIA Rock Distribution apstrādā personas datus, lai nodrošinātu kvalitatīvu, savlaicīgu un
Klientam pienācīgu pakalpojumu sniegšanu līgumattiecību ar SIA Rock Distribution spēkā
esamības laikā:

   7.1.1. Klienta attiecību (t.sk. attālinātai) vadīšanai, nodrošinot Līgumu noslēgšanu un izpildi, kā
arī ar to saistīto procesu realizāciju;
   7.1.2. Klienta sūdzību izskatīšanai un atbalsta (t.sk. tehniskā atbalsta) nodrošināšanai saistībā
ar sniegtajiem pakalpojumiem;
   7.1.3. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšanai, t.sk., Klienta maksājumu un parādu
administrēšanai;
   7.1.4. videonovērošanai īpašuma, kā arī personu veselības un dzīvības drošības nolūkiem.

7.2. SIA Rock Distribution apstrādā personas datus, lai veicinātu nozares attīstību un piedāvātu
jaunus pakalpojumus Klientiem, t.sk.,:

   7.2.1. jaunu produktu izveidei un piedāvājumu izteikšanai par tiem;
   7.2.2. tirgus analīzes veikšanai un biznesa modeļa attīstībai tiek veikta SIA Rock Distribution
klientu statistisko datu apstrādē.

7.3. SIA Rock Distribution apstrādā personas datus, lai veidotu un uzturētu SIA Rock
Distribution iekšējos procesus, nodrošinātu dokumentu apriti un citus iekšējos procesus (piem.,
līgumu un citu dokumentu arhivēšanu) tam nepieciešamā un pietiekamā apjomā.

7.4. SIA Rock Distribution ir tiesīga apstrādāt datus zemāk norādītajiem, kā arī citiem nolūkiem,
saņemot no Klienta brīvi sniegtu un nepārprotamu piekrišanu:

   7.4.1. Klienta personas datu pārbaude parādvēstures datu bāzēs pirms līguma noslēgšanas, lai
novērtētu Klienta spēju izpildīt līguma saistības, savukārt līguma spēkā esamības laikā šāda
pārbaude ir nepieciešama, lai piedāvātu Klientam jaunus un modernākus produktus un
pakalpojumus;
   7.4.2. SIA Rock Distribution tēla popularizēšanai tirgū, sūtot Klientam jaukus novēlējumus,
piešķirot bonusus, organizējot aptaujas esošo produktu un pakalpojumu uzlabošanai, kā arī
jaunu produktu izveidei.

8. Vai Klientam ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi?

8.1. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī iebilst pret savu personas datu apstrādi vai atteikties no
komercpaziņojumu saņemšanas, par to informējot SIA Rock Distribution mutiski (telefonsarunas
laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot uz +371 29994864) vai rakstiski, aizpildot veidlapu SIA
Rock Distribution birojā, vai nosūtot elektronisko pieprasījumu uz info@rock-distribution.com,
kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. Pieteiktās izmaiņas stāsies spēkā trīs darba
dienu laikā un var tikt attiecinātas uz daļu vai visiem Klienta nodotajiem (atkarībā no Klienta
vēlmēm, bet ne tiem datiem, bez kuriem nav iespējama līguma saistību izpilde). Izmaiņas
neietekmēs personas datu apstrādes likumību pirms šajā punktā norādītiem Klienta iebildumiem
un / vai atteikuma.

9. Kā SIA Rock Distribution iegūst Klienta personas datus?

9.1. SIA Rock Distribution iegūst Klienta personas datus, kad Klients:

   9.1.1. izmanto SIA Rock Distribution pakalpojumus (SIA Rock Distribution birojā vai attālināti,
veicot iepriekšējo Klienta identifikāciju);
   9.1.2. pierakstās jaunumu, brīdinājumu vai citu pakalpojumu saņemšanai no SIA Rock
Distribution;
   9.1.3. jautā SIA Rock Distribution plašāku informāciju par Klienta izmantoto produktu vai
Klientam pieslēgto pakalpojumu vai sazinās ar SIA Rock Distribution saistībā ar sūdzību vai
informācijas pieprasīšanu, identificējot Klientu;
   9.1.4. piedalās konkursos, loterijās vai aptaujās;
   9.1.5. tiek filmēts ar SIA Rock Distribution videonovērošanas iekārtām SIA Rock Distribution
birojā vai Klienta objektos;

9.2. SIA Rock Distribution var apstrādāt Klienta personas datus, kas ir saņemti no trešajām
personām, ja Klients tam piekritis (piem., no parādvēstures datubāžu turētājiem un tml.).

10. Kāds ir Klienta personas datu apstrādes laiks?

10.1. SIA Rock Distribution apstrādās Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no
šādiem apstākļiem:

   10.1.1. ir spēkā Līgums starp Klientu un SIA Rock Distribution;
   10.1.2. personas datu glabāšanās termiņš ir noteikts vai izriet no Latvijas Republikas un Eiropas
Savienības normatīvajiem aktiem;
   10.1.3. cik tas ir nepieciešams SIA Rock Distribution leģitīmo interešu realizācijai un
aizsardzībai;
   10.1.4. kamēr nav atsaukta Klienta piekrišana personas datu apstrādei.

11. Klienta personas datu koplietošana

11.1. Lai sniegtu Klientam pakalpojumus, SIA Rock Distribution var kopīgot Klienta personas
datus ar:

   11.1.1. sadarbības partneriem, kas iesaistīti Klientam pasūtīto vai izmantoto pakalpojumu
nodrošināšanā (pakalpojuma nodrošināšanā);
   11.1.2. parādu piedziņas aģentūrām, kredītinformācijas birojiem, parādvēstures datubāzes
turētājiem vai citām parādu atgūšanas organizācijām;
   11.1.3. cesionāriem - lai nodrošinātu efektīvu naudas plūsmas pārvaldību, SIA Rock Distribution
ir tiesības cedēt prasījuma tiesības pret parādnieku vai parādniekiem.

11.2. SIA Rock Distribution ir pienākums sniegt informāciju par personas datiem
tiesībsargājošām iestādēm, tiesai vai citām valsts un pašvaldības iestādēm, ja tas izriet no
normatīvajiem aktiem vai attiecīgās iestādes informācijas pieprasījuma;

11.3. SIA Rock Distribution izsniegs Klienta personas datus tikai nepieciešamā un pietiekamā
apjomā atbilstoši normatīvo aktu prasībām un konkrētās situācijas objektīviem apstākļiem.

11.4. SIA Rock Distribution patur tiesības nepieciešamības gadījumā nodot Klienta personas
datus citiem pakalpojumu sniedzējiem (sadarbības partneriem pakalpojumu nodrošināšanā), ja
tas ir nepieciešams labākam servisam un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanai Klientam.

12. Kā SIA Rock Distribution aizsargā tās rīcībā esošos Klienta personas datus?

12.1. SIA Rock Distribution nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus,
lai aizsargātu Klienta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas,
izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, SIA Rock Distribution pielieto mūsdienu
tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās
atklāšanas, analīzes programatūras un datu šifrēšanu.

12.2. SIA Rock Distribution rūpīgi pārbauda visus pakalpojuma sniedzējus, kas SIA Rock
Distribution vārdā un uzdevumā apstrādā Klienta personas datus, kā arī izvērtē, vai sadarbības
partneri (personas datu apstrādātāji) pielieto atbilstošus drošības pasākumus, lai Klienta
personas datu apstrāde notiktu atbilstoši SIA Rock Distribution deleģējumam un normatīvo aktu
prasībām. Par šādu SIA Rock Distribution deleģējumu ar datu apstrādātāju tiek sastādīta
atsevišķa vienošanās, kurā datu apstrādātājs apņemas pildīt spēkā esošo normatīvo aktu
prasības. Sadarbības partneriem nav atļauts apstrādāt Klienta personas datus saviem
nolūkiem.

12.3. SIA Rock Distribution neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi personas
datiem un / vai personas datu zudumu, ja tas nav atkarīgs no SIA Rock Distribution, piemēram,
Klienta vainas un / vai nolaidības dēļ.

12.4. Klienta personas datu apdraudēšanas gadījumā SIA Rock Distribution paziņos par to
Klientam.

13. Kādas tiesības ir Klientam?

13.1. Vērsties pie SIA Rock Distribution lai saņemtu SIA Rock Distribution rīcībā esošo
personas datu kopijas.

13.2. Labot visus SIA Rock Distribution rīcībā esošos personas datus par sevi, piesakot
izmaiņas zvanot mutiski (telefonsarunas laikā pēc Klienta identifikācijas, zvanot uz +371
29994864) vai rakstiski, aizpildot veidlapu SIA Rock Distribution birojā, vai nosūtot elektronisko
pieprasījumu uz info@rock-distribution.com, kas ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

13.3. Klientam ir tiesības iegūt informāciju par tām fiziskām vai juridiskām personām, kuras
noteiktā laika posmā no SIA Rock Distribution ir saņēmušas informāciju par šo Klientu. SIA
Rock Distribution nesniegs Klientam informāciju par valsts institūcijām, kuras ir kriminālprocesa
virzītāji, operatīvas darbības subjekti vai citas institūcijas, par kurām likums aizliedz šādas ziņas
izpaust.

13.4. Pieprasīt dzēst vai ierobežot to personas datu apstrādi, kuru apstrāde vairs nav
nepieciešama saskaņā ar nolūkiem, kādiem tie tika vākti un apstrādāti (tiesības “tikt
aizmirstam”).

13.5. Klientam ir tiesības uz savu personas datu pārnesamību, mainot pakalpojuma sniedzēju.

13.6. Vērsties SIA Rock Distribution vai personas datu apstrādes uzraugošajā iestādē (Datu
valsts inspekcija, www.dvi.gov.lv) sakarā ar jautājumiem par personas datu apstrādi;

13.7. Vērsties pie SIA Rock Distribution personas, kas atbildīga par personu datu aizsardzību,
lai saņemtu informāciju par klienta personas datu apstrādi un to aizsardzību.